VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS LIETOTIE TERMINI

Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Meža dārza serviss“, vienotais reģistrācijas numurs  40203312399, juridiskā adrese Dignājas iela 3A – 3, Rīga, LV-1004, faktiskā  adrese Ogres nov., Tīnūžu pag., “Viduslīdumnieki”, LV-5015,  tālrunis +371 26569489, e-pasts: info@winterstyle.lv.

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai  varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās  uzņēmējdarbību;

Pircējs — persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan  Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai  atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā Ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās  iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi  vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par  distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi  saistošie normatīvie akti.

Garantija — Ražotāja, Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka Prece vai  pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un  izpildījumu un Ražotājs, Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas  nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi — Ražotāja vai Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā  lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu  Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas — Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par  kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces  piegādi;

Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne  www.winterstyle.lv;

Puses — Pārdevējs un Pircējs.

Vispārējie noteikumi un nosacījumi — šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi  un nosacījumi).

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes

lietošanas noteikumiem.

1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.4. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez

iepriekšējas brīdināšanas.

1.5. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās Preces.

  1. Atteikuma tiesību izmantošana

2.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no Preces 14 (četrpadsmit)  dienu laikā, sedzot piegādes izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Preces piegādes dienas — ja pasūtīta viena  Prece; no pēdējās Preces piegādes dienas — ja pasūtījumā iekļautas vairākas Preces; no  pēdējās Preces partijas vai daļas piegādes dienas — ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

2.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no Preces uniesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.

2.4. Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var izmantot Pārdevēja nodrošinātu atteikuma veidlapu vai  citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti  norāda:

Adresātu (Pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)

“Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas Preces iegādes”

Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums

Patērētāja vārds un uzvārds

Patērētāja adrese

Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)

Datums

2.5. Atdodamā Prece Patērētājam jānogādā Ogres nov., Tīnūžu pag., “Viduslīdumnieki”, LV-5015, un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.

2.6. Izmantojot atteikuma tiesības, Patērētājs drīkst atgriezt Preci Pārdevējam bez iepakojuma, ja  Patērētājam nav bijis iespējams aplūkot Preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis  iespējams saglabāt Preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav  uzskatāms par Preces neatņemamu sastāvdaļu.

2.7. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā  izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no  saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis Patērētājs.

2.8. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Prece tiek izgatavota pēc Patērētāja  norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta; ja Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas  derīguma termiņš; ja Patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas  apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski  sajaukusies ar citām lietām utt.

2.9. Nauda par Preci tiek atdota atpakaļ izmantojot oriģinālo apmaksas veidu.

  1. Patērētāja atbildība

3.1. Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai  ticībai, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida  noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās izmantošanas apstākļu  robežas.

3.2. Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas  atgriezt Preci Pārdevējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14  dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Patērētāja lēmumu atkāpties no līguma,  atmaksāt Patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā Patērētāja samaksātos  piegādes izdevumus.

3.3. Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesīburealizēšanas termiņā.

  1. Garantija

4.1. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību divu gadu laikā no  Preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu  laikā no dienas, kad atklājis Preces trūkumus. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad  Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo Preci.

4.2. Ja Ražotājs vai Pārdevējs Precei ir devis garantiju, pēc 4.1. punktā minētā termiņa beigām  Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar  garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata  atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

4.3. Piesakot Ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par Preces trūkumiem, Patērētājs prasījuma  pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

4.4. Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi  nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu, un  Patērētājs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

  1. Piegāde

5.1. Pasūtījuma apstiprinājumā norādītie piegādes laiki ir aptuveni. Tie tiek norādīti tikai ērtības labad un nav Pārdevējam saistoši.

5.2. Ja adresātu nevar sazvanīt vai viņa nav mājās, pasūtījums tiek atgriezts Pārdevējam, un  atkārtoti piegādāts pēc norādītās adreses citā laikā (papildus piemaksa par piegādi) . Par pasūtījuma piegādi informēsim adresātu.

5.3. Ātras piegādes gadījumā, vēlams sazināties ar mums telefoniski.

Pasūtījumus, kurus Jūs veicat ārpus mūsu darba laika, apstrādāsim nākamā dienā, no paša rīta.

  1. Apmaksa

Preces apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti.

maksājums pie preces saņemšanas skaidrā naudā.

maksājums ar bankas pārskaitījumu.

  1. Strīdu risināšana

No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas  normatīvie akti.